Đang tải...

Jadīd turkī

Türkische Geschichte bis 1945

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Athar Ali, Muhammad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , [1946?]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:At̤har ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Türkische Geschichte bis 1945
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:128 S.