Đang tải...

Jaẕbāt-i Nādir : yaʿnī Janāb Munšī Nādir ʿAlīẖān Ṣāḥib Nādir Kākorvī ke pāk aur šāʿirānah ẖayālāt jo risālajāt Maẖzan, H̱adang-i Naẓr, Zamānah aur Adīb va ġairah men šāʾiʿ hūʾe yā hanūz naubat-i išāʿat nahīn āʾī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nādir Kākorvī, Nādir ʿAlīẖāṉ (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Jaẕbāt
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Nebentitel auf der Titelseite: "Nūr Maḥal". - Nebentitel auf der Titelseite des Lāʾiṭ āf ḥaram: "Lālah Ruẖ". - Angabe zu Verfasser und Übersetzer des Lāʾiṭ āf ḥaram auf der eigenen Titelseite