Đang tải...

Tuḥfat-i islām : ḫulāṣa-i ḥālāt-i Ḥaḍrat Šaiḫ Aḫūn Ḫāǧa ʿAbd as-Salām Ṣāḥib Ḥasanī

Biography of the 18th century Sufi Shaikh of multiple lineages, ʿAbd-as-Salām Ṣāḥib Ḥasanī (d. 1757), known as Ḥaḍrat Āḫūn Ṣāḥib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abū-al-Ḥasan Saiyid Muḥammad Ḥasanī al-Qādirī wa al-Čištī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1915
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Tuḥfat-i islām
Ghi chú tác giả:muʾallafa-i Maulawī Abū al-Ḥasan Saiyid Muḥammad Ṣāḥib Ḥasanī al-Qādirī wa al-Čištī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Biography of the 18th century Sufi Shaikh of multiple lineages, ʿAbd-as-Salām Ṣāḥib Ḥasanī (d. 1757), known as Ḥaḍrat Āḫūn Ṣāḥib
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - "Agar waqtī dast dād wa ḥālāt ba-ham rasīdand dar ǧild-i duwwum-i īn kitāb darǧ ḫāham kard. ǧild-i awwal rā bar-īn ḫatam mī-kunam." Kolophon: Ein zweiter Band dieses Werkes war geplant
Mô tả vật lý:104 S. 25 cm