Đang tải...

Muḫtaṣar al-waqāya

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAbd-ar-Raḥmān (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1908
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:ʿAbd-ar-Raḥmān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., arab. und pers
Mô tả vật lý:162 S.