Đang tải...

ʿAjāʾibāt-i farhang : Tārīẖ-i Yūsufī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kambalpoš, Yūsuf H̱āṉ (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1898
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: ʿAjāʾibāt-i farhang
Ghi chú tác giả:Yūsuf H̱ān Kambalpoš
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek

Những quyển sách tương tự