Đang tải...

Mullā Zāġlūl

Novel

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1925
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Mullā Zāġlūl
Ghi chú tác giả:az taṣnīf-i Maulavī ʿAbd-al-Bārī Āsī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Novel
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - "Jismen̲ pīrānah sālī kī havasnākiyon̲ aur unke bure anjām kā nihāyat dilchasp ẓarīfānah andāz aur pur lut̤f ʻibārat men̲ k̲h̲ākah khain̲chā gayā hai."
Mô tả vật lý:140 S.