Đang tải...

Risāla-i Qawāʿid-i Fārsī : barā-i istifāda-i ṭulabāʾ-i ʿām madāris -i taḥṣīlī whāʾī iskūl-i ṣūbaǧāt-i mutaḥidda = First Persian Grammar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abū al-Ḥasan (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Press , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Risāla-i Qawāʿid-i Fārsī
Ghi chú tác giả:muṣannafa-i Ǧanāb Maulānā Abū al-Ḥasan Ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers