Đang tải...

Śakuntalā upākhyāna

Nacherzählung des Sanskrit-Theaterstücks "Abhijñānaśakuntala" von Kālidāsa in Hindi-Versen. - Metrical Hindi translation from the Sanksrit

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kavi, Nivāja (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1895
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online-Ausg.: Śakuntalā upākhyāna
Mikrofiche-Ausg.: Śakuntalā upākhyāna
Ghi chú tác giả:Kalidasaviracita. Jisako ki Nivāja Kavi ne aneka manohara chaṃdoṃ meṃ saṃskṛta nāṭaka se ulthā kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Nacherzählung des Sanskrit-Theaterstücks "Abhijñānaśakuntala" von Kālidāsa in Hindi-Versen. - Metrical Hindi translation from the Sanksrit
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:48 S.