Đang tải...

Bhāgavata guṭakā : Śrīnāmakīrttana vā prathama prakaraṇa

Ritualismus der viṣṇuitischen Rāmānandī-Gruppe

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śītārāmaśaraṇa Bhagavānprasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1905
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Bhāgavata guṭakā
Elektronische Reproduktion: Bhāgavata guṭakā
Ghi chú tác giả:Sītārāmaśaraṇa Bhagavān Prasāda likhita
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Ritualismus der viṣṇuitischen Rāmānandī-Gruppe
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - Teilausgabe des "Bhāgavata guṭaka" (Bd. 1)
Mô tả vật lý:124 S.