लोड हो रहा है...

Surūr al-qulūb fī ẕikr al-maḥbūb

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: ʿAlī Ḵẖāṉ Brelvī, Naqī (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Urdu
प्रकाशित: Kānpūr : Munshī Naval Kishor , 1871
विषय:
Provenance:Bodleian Library
विवरण
वस्तु वर्णन:Author's name given in colophon as Muḥammad Naqī ʿAlī Ḵẖāṉ Brelvī, on t.p. as Muḥammad Taqī ʿAlī Ḵẖāṉ
भौतिक वर्णन:6, 258 p. 28 cm