Đang tải...

Maʿlūmāt al-āfāq

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakʹhnaw : Nawal Kishawr , 1873
Phiên bản:[2nd ed.]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:198 p. 30 cm.