Đang tải...

Chhápne ká fann : ya'ne the art of printing jis men composing, proof-reading, aur estimating shamil hain

Über Verlags- und Druckwesen in Indien

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cray, J. H. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Press , 1930
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Erscheint auch als: Chhápne ká fann
Elektronische Reproduktion: Heidelberger historische Bestände - digital : Naval Kishore Press - digital: Chhápne ká fann
Ghi chú tác giả:min tasnif J. H. Cray
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Über Verlags- und Druckwesen in Indien
Mô tả vật lý:VIII, 104 Seiten