Đang tải...

ʿUmdat al-biz̤āʿah fī masāʼil al-riz̤āʿah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Turāb ʿAlī, Rukn-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lak'hnaw : Nawal Kishawr , 1875
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library