Trích dẫn APA

(2018). Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP.

Trích dẫn kiểu Chicago

Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP, 2018.

Trích dẫn MLA

Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.