Đang tải...

ad-Durr al-muḫtār fī Šarḥ Tanwīr al-abṣār

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥaṣkafī, ʿAlāʾ-ad-Dīn Muḥammad Ibn-ʿAlī al- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišor , 1877
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:min taṣnīfāt Muḥammad ʿAlāʾ ad-Dīn al-Ḥanafī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A commentary on al-Khaṭīb al-Tamartāshī's Tanwīr al-abṣār, a treatise on Hanafi law
Mô tả vật lý:2, 632, [2] p. 28 cm