Đang tải...

Risālah-i mūz̤iḥ al-ḥaqq maʿa risālah-i suʾāl va javāb : tarjumah-i fatāvā-i ʿulamā-i kāmilīn Urdū zabān men

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1878
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:muʾallafah-i ... Maulavī Qurbān ʿAlī
Provenance:Bodleian Library