Đang tải...

Ṭibb-i Akbar-i Fārsī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nafīs ibn ‘Iwāḍ al-Kirmānī, Burhān al-Dīn (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1880
Phiên bản:[3rd ed.]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A treatise on medicine in Persian, tr. with additions by Muḥammad Akbar from the Arabic Sharḥ al-asbāb wa-al-ʿalāmāt fī muʿālajāt al-amrāḍ al-khāṣṣah of Nafīs ibn ʿIwaḍ
Mô tả vật lý:2 v. in 1 33 cm