Đang tải...

Tuḥfat az-zaujain

Rules relating to marriage and the duties of husbands and wives

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Qut̤b-ad-Dīn Dihlavī (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1880
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:Rules relating to marriage and the duties of husbands and wives
Mô tả sách:Compiled by Muh̄ammad Qut̤b al-Dīn. - In Urdu
Mô tả vật lý:88 p. 25 cm