Đang tải...

Qad ṭubiʿ al-kitāb alladhī yaḥwī bi-išārātihi manāhiğ al-ḥikma wa-al-jihāt al-maʿrūf bi-ismihi Šarḥ al-išārāt fī al-ṭabīʿīyāt

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ṭūsī, Naṣīr-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad aṭ- (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal kišor , 1297 [1880]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:lil-ḥakīm al-kāmil Naṣīr al-Dīn al-šahīr bi-al-muḥaqqiq al-Ṭūsī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:434, [4] p. 26 cm.