Đang tải...

Būstān-i maʿrifat

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dāsa, Mādʹhava (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Được phát hành: Lakhnauʾ̄ : Nawal kišor , 1297 [1881]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:lF
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Anthology of Persian and Urdu mystical poems
Mô tả vật lý:4, 281 p. 26 cm.