लोड हो रहा है...

Panj ganj-i muravvajah-ʼi panjāb

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखकों: Saʿdī (VerfasserIn)
Quṭb al-Dīn Muḥammad ibn Ghiyāth al-Dīn (VerfasserIn)
Bukhārī, Sharaf al-Dīn (VerfasserIn)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Persian
प्रकाशित: Kānpūr : Nawal Kišor , 1882
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
विवरण
वस्तु वर्णन:5 Persian tracts: Karīmā, Nām-i ḥaqq, Maḥmūdnāmah, Pandnāmah, Risālah-ʼi Qāz̤ī Quṭb
भौतिक वर्णन:12, 12, 16, 28, 8 p. 28 cm.