Đang tải...

ʿArāʼis al-bayān fī ḥaqāʼiq al-Qurʼān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rūzbihān Baqlī Šīrāzī (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišor , 1883-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:li-Abī Muḥammad Rūzbihān ibn Abī al-Naṣr al-Baqlī al-Shīrāzī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A Sufi comm. on the Koran accompanied on the margin by another comm. ascribed to Ibn al-ʿArabī
Mô tả vật lý:v. 32 cm