Đang tải...

Quṭbī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taḥtānī, Quṭb-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad ar-Rāzī at- (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal kišor , 1300 [1884]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Commentary on al-Risālah al-Shamsīyah of ʿAlī ibn ʿUmar al-Qazwīnī
Mô tả vật lý:220, 4 p. 28 cm.