Đang tải...

Ḥāshiyat al-Khayālī ʿalá Sharḥ al-ʿAqāʼid al-Nasafīyah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḫayālī, Aḥmad Ibn-Mūsā al- (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1889
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Taftāzānī's commentary on Nasafī's ʿAqāʼid, with on the margin al-Khayālī's ḥāshiyah or gloss on it
Mô tả vật lý:228 p. 28 cm