Đang tải...

Pīrāhan-i Yūsufī : tarjumah-ʼi daftar-i avval va duvvum va sivvum-i Mas̲navī-i Maʿnavī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧalāl-ad-Dīn Rūmī (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1870/1879
Ghi chú tác giả:az Mawlavī Muḥammad Yūsuf ʿAlīshāh valad-i Muḥammad Jalāl al-Dīn Khān
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:234 p. 33 cm.