Đang tải...

Kṣetra sugamatā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Aḥmad Ḥusain Saiyid (Tác giả, VerfasserIn)
Dīnadayāla (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Munśī Navalakiśora , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A work on mensuration, translated into Hindi by Dīnadayāla from Saiyid Ahmad Husain's Urdu work, Tashīl al-masāḥat
Mô tả vật lý:462 p. 25 cm