Đang tải...

Puri paintings : the Chitrakāra and his work

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dāsa, Jagannātha Prasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Arnold-Heinemann , 1982
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:J. P. Das