Đang tải...

Ways of Seeing

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sahu, B. P. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Manohar Publ. & Distributors , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Bhairabi Prasad Sahu
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Interrogating History. - 2006
Mô tả vật lý:Seiten 63-