Đang tải...

Destruction and Creation: Dialectics of Indigenous Imbroglio

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pathy, Jagannath (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Concept Publ. Co. , 1997
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Jagannath Pathy
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Contemporary Society. - 1997
Mô tả vật lý:Seiten 37-