Trích dẫn APA

Ota, A. B., & Ota, A. B. (1998). Counting Impoverishment Risks: The Case of Rengali Dam Projects. Delhi [u.a.]: Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ota, A. B., và A. B. Ota. Counting Impoverishment Risks: The Case of Rengali Dam Projects. Delhi [u.a.]: Oxford University Press, 1998.

Trích dẫn MLA

Ota, A. B., và A. B. Ota. Counting Impoverishment Risks: The Case of Rengali Dam Projects. Delhi [u.a.]: Oxford University Press, 1998.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.