Đang tải...

Vaishnava Preceptors During the Later Eastern Ganga Rule in Orissa (A.D. 1076-1435)$h

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dāśa, Rabinārāẏaṇa (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : P.G. Dept. of History, Utkal University , 1996
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Aspects of Socio-Cultural Life. - 1996
Mô tả vật lý:Seiten 55-