Đang tải...

Labour Out-Migration in India: With Reference to Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, Surjya N. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY [u.a.] ; Berne ; Frankfurt, M. : Lang , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:S. N. Tripathy
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Studies in History and Culture. - 1998
Mô tả vật lý:Seiten 11-