Đang tải...

Power sector reform in Orissa: an ex-post analysis of the causal factors

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Thillai Rajan Annamalai (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science , 2000
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:A. Thillai Rajan
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Energy Policy. - 2000
Mô tả vật lý:Seiten 657-