Đang tải...

Stone Age Sculptures around Burla - Western Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Basa, Kishor Kumar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Orissa [u.a.] 1999
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:K. K. Basa; B. K. Mahanta
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Orissa Historical Research Journal. - 1999
Mô tả vật lý:Seiten 13-