Đang tải...

Cultural Dimensions of Diseases and Their Treatment (Case Studies from Tribal Societies of Orissa)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Behura, Nabal Kishore (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : Inst. , 1997
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Nabal Kishore Behura
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Adivasi - The Journal of the Tribal & Harijan Research-cum-Training Institute. - 1997
Mô tả vật lý:Seiten 1-