लोड हो रहा है...

The Kond Hill-people's traditional approach to medicine

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Boal, Barbara M. (लेखक, VerfasserIn)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:English
प्रकाशित: London : Sage Publisher , 1985
विषय:
लेखक नोट्स:Barbara M. Boal
विवरण
वस्तु वर्णन:Erschienen in: South Asia Research. - 1985
भौतिक वर्णन:Seiten 187-