लोड हो रहा है...

Revenue Collection in Mogul Orissa. A Critical Inquiry (1594-1707)

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Dash, Sasi Kanta (लेखक, VerfasserIn)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:English
प्रकाशित: Orissa [u.a.] 1999
विषय:
लेखक नोट्स:Sasi Kanta Dash
विवरण
वस्तु वर्णन:Erschienen in: Orissa Historical Research Journal. - 1999
भौतिक वर्णन:Seiten 101-