Đang tải...

Age, Sex and Seasonal Variations of Sickle Cell Disorder Cases in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, B. P. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Kamla-Raj Enterprises , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:B. P. Dash; R. K. Das
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Human Ecology. - 1998
Mô tả vật lý:Seiten 281-