Đang tải...

Socio-economic and gender contexts of patta painting : a study in development perspective

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dash, Mamata (Tác giả)
Dash, Jagannatha (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Pratibha Prakashan , 2014
Phiên bản:1. ed.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mamata Dash & Jagannath Dash
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (pages 202-207)
Mô tả vật lý:XVI, 213, [20] S. Ill. 28 cm
số ISBN:817702342X