Đang tải...

Tribals of India : problems and prospects : (special reference to Odisha)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Shadangi, Sirisa Kumar (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kolkata : Punthi Pusak , 2015
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:edited by Sirisa Kumar Shadangi
Miêu tả
Mô tả sách:"Two volumes combined in one" - Buchumschlag
Enthält Vol. 1 und vol. 2
Mô tả vật lý:xv, 477 Seiten Illustrationen 25 cm
số ISBN:9789381209288