Đang tải...

Khariar cattle - an indigenous germplasm of Nuapada in the undivided Kalahandi district of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dhal, B. K. (Tác giả, Verfasser)
Patro, B. N. (Verfasser)
Rao, P. (Verfasser)
Panda, PK (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : ICAR , 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:B. K. Dhal; B. N. Patro; P. Rao; PK Panda
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Animal Sciences. - 2007
Mô tả vật lý:Seiten 889-