Đang tải...

Dicoma tomentosa Cass. and Torenia fournieri Linden ex Fournier - as alien weeds to the Flora of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dhal, N. K. (Tác giả, Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jodhpur, India : Scientific Publ. , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:N. K. Dhal; C. S. Reddy; Chiranjibi Pattanaik; S. C. Sahu; M. Brahmam
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Economic and Taxonomic Botany. - 2006
Mô tả vật lý:Seiten 654-