Đang tải...

The Sava-Vahana as Purusa in Orissan Images: Camunda to Kali / Tara

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Donaldson, Thomas E. (Tác giả, Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Zürich] : Artibus Asiae Publishers , 1991
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Thomas Eugene Donaldson
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Artibus Asiae. - 1991