Đang tải...

Rigidity and the Affliction of Capitalist Property

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: D'Souza, Rohan (Tác giả, Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi [u.a.] : Sage , 2004
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Rohan D'Souza
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Studies in History. - 2004
Mô tả vật lý:Seiten 237-