Đang tải...

Impact of natural disasters on livestock farmers

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ganguli, Debasis (Tác giả, Verfasser)
Chander, Mahesh (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : ICAR , 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Debasis Ganguli; Mahesh Chander
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Animal Sciences. - 2007
Mô tả vật lý:Seiten 504-