Đang tải...

Varietal evolution and occurrence of coconut grey leaf spot disease in coastal Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ghose, Sugata (Tác giả, Verfasser)
Mishra, B. D. (Verfasser)
Rout, M. K. (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sugata Ghose; B. D. Mishra; M. K. Rout
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Mycopathological Research. - 2006
Mô tả vật lý:Seiten 105-