Đang tải...

Effect of irrigation and fertilizer management on yield and water use of kharif rice (Oryza sativa) in Coastal Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kannan, Ravender Singh (Tác giả, Verfasser)
Kundu, D. K. (Verfasser)
Kannan, K. (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kalyani 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ravender Singh Kannan; D. K. Kundu; K. Kannan
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Environment and Ecology. - 2007
Mô tả vật lý:Seiten 662-