Đang tải...

Agro climate characterization for sustainable rainfed crop planning in KBK districts of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kar, Gouranga (Tác giả, Verfasser)
Ashwani, Kumar (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Anand : Ass. , 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Gouranga Kar; Kumar Ashwani
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Agrometeorology. - 2007
Mô tả vật lý:Seiten 185-