Đang tải...

The divine play on earth : religious aesthetics and ritual in Orissa, India

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mallebrein, Cornelia (Tác giả)
Stietencron, Heinrich von (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Heidelberg : Synchron Publishers , 2008
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Rezension
Các quyển sách có liên quan:Rezension: Mallebrein, Cornelia; Stietencron, Heinrich von, The divine play on earth
Ghi chú tác giả:Cornelia Mallebrein, Heinrich von Stietencron
Miêu tả
Mô tả vật lý:254 S. zahlr. Ill.
số ISBN:9783939381211