Đang tải...

Gītagovinda : ein illustriertes Palmblattmanuskript aus Orissa, Indien im Museum Rietberg Zürich ; das grosse Sanskrit-Liebesgedicht von Jayadeva in der Übersetzung von Friedrich Rückert

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Jayadeva (Tác giả)
Fischer, Eberhard (Tác giả)
Pathy, Dinanath (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Sanskrit
Được phát hành: Zürich : Museum Rietberg , 2010
Phiên bản:1. Aufl.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Eberhard Fischer und Dinanath Pathy
Miêu tả
Mô tả sách:Literaruverz. S. 169-171
Mô tả vật lý:171 S. zahlr. Ill. 225 mm x 210 mm
số ISBN:9783907077450